Menu

Registr osobních údajů

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje Regionální knihovna Karviná informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými útvary Regionální knihovny Karviná. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

Správce osobních údajů:

Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
sídlo: Centrum 2299/16, 734 11 Karviná-Mizerov
email: knihovna@rkka.cz
datová schránka: kze8w39
tel: 596348301 – 03
IČO: 00306355

 

Kontakty na pověřence:

Mgr. Lenka Feberová
e-mail: poverenec@karvina.cz
adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

 

Dle Nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

 

1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od správce osobních údajů:

a) potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

b) informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

c) v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

 

2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce osobních údajů zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

 

3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce osobních údajů neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů, může kontaktovat správce osobních údajů nebo pověřence.

 

4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 Nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

 

5. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce osobních údajů o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebude možné Vaší žádosti vyhovět.

 

6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 Nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce osobních údajů.
V případě, že správce osobních údajů neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce osobních údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

7. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to u správce osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv po 25. 5. 2018 odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně u správce osobních údajů.

 

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 

Právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

  • pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (např. přijímání žáků k základnímu vzdělání),
  • pro splnění smlouvy mezi správcem a subjekty těchto osobních údajů (např. nájemní smlouva, darovací smlouva),
  • pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce, jako ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů městem).
  • Případně jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
  • Ve výjimečných případech můžou být osobní údaje správcem zpracovány ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

V rámci zajišťování svých činností provádí Regionální knihovna Karviná, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely


1. Evidence čtenářů
2. Vydávání čtenářských průkazů
3. Zajištění vzdělávání pracovníků
4. Výběrová řízení na zaměstnance
5. Pracovněprávní a mzdová agenda
6. Evidence uchazečů o zaměstnání
6. Evidence úrazů
7. Ochrana majetku a osob
8. Prezentace správce osobních údajů
9. Projekty, žádosti o dotace
10. Vedení účetnictví správce
11. Smlouvy, objednávky služeb
12. Pořádání akcí

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
Při zpracování osobních údajů správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění výše uvedených práv dle uvedených kontaktních údajů. Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce osobních údajů v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.
Nařízení ke stažení zde