Menu

Projekty – 2018

Název projektu: Digitalizace fondu Regionální knihovny Karviná

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Statutární město Karviná

Regionální knihovna Karviná (RKK) v zájmu záchrany, ochrany a zpřístupnění významných dokumentů z oblasti knižních fondů, které mají vazbu na regionální historii a kulturu, digitalizuje knihovní fond regionální literatury ve fondu RKK. Ve Středisku knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov, Informační oddělení – naučná literatura, je vyčleněn počítač, který slouží k prohlížení zdigitalizovaných knih RKK. Knihy z fondu RKK, které jsou chráněny autorským zákonem, je možné prohlížet jen přímo v RKK nebo v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, která knihy zdigitalizovala. Veřejně přístupné zdigitalizované knihy je možné prohlížet na http://camea2.svkos.cz/search/ (jen knihy zdigitalizované prostřednictvím Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nebo na http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ (zdigitalizované knihy všech knihoven, které se zabývají digitalizací knih v ČR).

Schválená dotace: 46 000 Kč

 

Název projektu: Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Cílem projektu je rozšíření stávající nabídky knižních novinek v polštině a slovenštině, ale také audioknih a společenských deskových her v polštině.
Akce ve spolupráci se SPPK (Sdružení přátel polské knihy) Já čtu tobě a ty mně a Dítě, které čte, přemýšlí, jsou moderním způsobem přibližování čtenářství
a také instituce knihovny, které je propagováno i společností Celé Česko čte dětem. Popularizování čtenářství formou setkávání s autory dětských knih
se setkalo s příznivými ohlasy ze strany rodičů. Je to pro ně dvojí přínos, v první části se jedná o společný workshop, v druhé části mohou diskutovat
na témata, pro ně nejzajímavější již bez přítomnosti dětí, kterým čas vyplňují tematické dílny.

Schválená dotace: 23 000 Kč                   

 

Název projektu: Hraním a čtením o krok blíž k uzdravení II.

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Cílem projektu je prohloubení činností knihovny, jakožto vzdělávací instituce, v rámci práce s hendikepovanými dětmi, dětmi se specifickými potřebami
a spolupráce mezi školskými zařízeními, ale i rodiči, kteří s těmito dětmi přichází do kontaktu. Knihovna v rámci projektu rozšíří soubor složený z didaktických hraček, knih, speciálních pomůcek a audioknih, které slouží ke vzdělávání hendikepovaných dětí.

Dotace: 10 000 Kč

 

Název projektu: Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Cílem projektu je poskytnout knihovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli, pro uživatele, ale také k propagaci knihovny a její činnosti. V rámci projektu budou uspořádány vzdělávací aktivity – Google nástroje, MS Office – Outlook 2016, Práce s tablety.

Schválená dotace: 21 000 Kč

 

Název projektu: Knihovna bez bariér

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: MK ČR, Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů

Záměrem projektu je zpřístupnit veškeré části Regionální knihovny Karviná (RKK) invalidním občanům (dětem i dospělým) na vozíčku a usnadnit orientaci
v knihovně nevidomým a slabozrakým. V rámci projektu budou pořízeny nájezdové ližiny pro vozíčkáře, jež pomohou při překonávání výškových rozdílů (schodů) v některých částech knihovny, a orientační hlasový majáček, který nevidomým a slabozrakým občanům napomáhá při orientaci v prostoru knihovny. Aby se ověřila funkčnost pořízeného vybavení, pracovníci knihovny uspořádají informační lekce a besedy pro klienty organizací, ve kterých se nacházejí hendikepovaní občané, jimž právě ližiny a hlasový majáček umožní lepší dostupnost služeb knihovny.

Schválená dotace: 18 000 Kč

 

Název projektu: 5. ročník Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region

V rámci již pátého ročníku velmi úspěšného projektu proběhne od dubna až do prosince 2018 pět dílen pro seniory, které povedou karvinští výtvarníci a umělci – Jana Milanov, Jitka Gřešková, Stanislav Filip, Renata Filipová a Veronika Zvonečková.

Schválená částka: 20 000 Kč

 

Název projektu: Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2018 

žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

poskytnutá částka: 1 400 000 Kč

 

Název projektu: Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě

V rámci projektu se odehrává řada dílčích aktivit. V pondělí 14. 5. 2018 se v Regionální knihovně Karviná setkali knihovníci z Karviné a z polského Skoczowa. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu „Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě“ realizovaném statutárním městem Karviná, Regionální knihovnou Karviná a Bibliotekou Publicznou ve Skoczowě. Knihovníci ze Skoczowa, se kterými přijela také tajemnice městského úřadu ve Skoczowě, si prohlédli historické náměstí, seznámili se s historií města, poznali specifika fungování Střediska polské literatury a dalších středisek, která jsou součástí Regionální knihovny Karviná.

Knihovníci z Karviné se 21. 6. 2018 jeli podívat za svými kolegy do Skoczowa, prohlédli si knihovnu, muzea ve Skoczowě, navštívili radnici, historické náměsti a galerii.

Karvinští knihovníci realizovali akce pro polské děti ve Skoczowě (Pohádková zahrádka skřítka Knihomilníčka) a skoczowští knihovníci budou realizovat plasticé tvoření pro děti v Karviné. Těmito akcemi budou knihovníci sdílet dobrou praxi, kterou vykonávají ve svých knihovnách.

Připravují se také vlastivědná setkání, jejichž smyslem bude nejen přeshraniční spolupráce, ale také mezigenerační integrace, setkání budou určena především pro seniory s jejich vnoučaty. Karvinští senioři s vnoučaty pojedou do Skoczowa, kde navštíví nejen knihovnu, ale také muzea, kostely, historické náměstí a galerii ve Skoczowě, skoczowští senioři s vnoučaty si prohlédnou zámek, muzeum, knihovnu a historické centrum města.

Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace se představí na Knižním jarmarku ve Skoczowě dne 20. 9. 2018 a Biblioteka Publiczna w Skoczowie se představí na Knižním jarmarku, který se bude konat 7. 9. 2018 na náměstí v Karviné-Fryštátě.

 

Setkání knihovníků v Karviné – fotogalerie

Pohádková zahrádka skřítka Knihomilníčka – fotogalerie

Setkání knihovníků ve Skoczowě – fotogalerie

Vlastivědná výprava po stopách Gustava Morcinka ve Skoczowě – fotogalerie 

logo

Projekt „Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě “, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001301, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

 

Projekt „Współpraca i rozwój bibliotek w Karwinie i Skoczowie“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001301, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.