Menu

Projekty – 2015

Název projektu: Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. stolet

Popis projektu: Cílem projektu je rozšíření stávající knižní nabídky o novinky z okruhů zájmu studující mládeže a ostatních uživatelů knihovny a uspořádání výstav tří regionálních umělců (příslušníků polské národnostní menšiny a umělce z Polska). Vystavovat se budou díla 3 výtvarníků – Dariny Krygielové, Waltra Taszka a Stanisława Waszka

Schválená dotace: 20 000 Kč

 

Název projektu: Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Popis projektu: Cílem projektu je propojení činnosti knihovny jakožto vzdělávací instituce a činnosti MŠ a ZŠ v rámci práce s hendikepovanými dětmi. Knihovna v rámci projektu vybuduje soubor složený z didaktických hraček, knih, speciálních pomůcek a audioknih, které slouží ke vzdělávání hendikepovaných dětí.

Součástí souboru budou rovněž zvukové knihy, které budou určeny primárně dětem s vadou zraku a knihy určené pro dyslektiky.

Schválená dotace:  12 000 Kč

 

Název projektu: Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u:  Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Popis projektu: Cílem projektu je poskytnout knihovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli a pro uživatele. V rámci projektu bude odborným lektorem zajištěna výuka MS Excel 2010 a MS PowerPoint v rozsahu 40 výukových hodin (20 hodin na každý program).

Schválená dotace: 16 000 Kč

 

Název projektu:  Dobrovolnictví v knihovně – Volunteering in the Library

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Erasmus+, Vzdělávací mobilita jednotlivců, Akce: Mobilita, Aktivita: Mobilita mládeže, termín odeslání žádosti
30. 4. 2014

Popis projektu: Regionální knihovna Karviná v rámci projektu Cesta k městu získala akreditaci jako hostující, vysílající a koordinující organizace v rámci Evropské dobrovolné služby (dříve spadající pod program EU Mládež v akci, od 1. 1. 2014 se jedná o program Erasmus+). V rámci projektu knihovna na 12 měsíců přijme dobrovolnici z Polska Klaudii Węglorz, která bude vypomáhat při činnosti knihovny a bude jí z dotace zajištěno kapesné, stravné, ubytování a jazykový kurz češtiny. Činnost Klaudie přispěje k podpoře mladých lidí, propagaci dobrovolnictví a k činnosti knihovny.

Schválená dotace: 7 110 €

Pzn.: Pokračován projektu z minulého roku

 

Název projektu: Povídám, povídám pohádku

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Fond primátora města Karviné

Popis projektu: Hlavním cílem je vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který navíc obohatíme storytellingem. Vyprávění a četba jsou rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i v pozdějším uplatnění v životě. Formou zábavných setkání v prostorách knihovny vytvoříme pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení. Projekt „ Povídám, povídám pohádku“ podpoří čtenářství dětí a přiblíží jim knihovnu jako instituci, kde lze zábavně trávit volný čas (přičemž je zde i významná vzdělávací a výchovná role knihovny).

Schválená dotace: 25 000 Kč

 

Název projektu: Klub fantasy a sci-fi literatury

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD

Popis projektu: Tento projekt se zaměřením na literaturu sci-fi a fantasy, v psané i komiksové formě, bude určen pro děti a mládež. Projekt chce podpořit zájem cílové skupiny o četbu této literatury, v papírové i elektronické podobě, a tím zvýšit vztah k literatuře a četbě jako takové. Chceme vytvořit prostor
pro setkávání mladých lidí v prostorách knihovny a seznámit je také se službami, které knihovna poskytuje svým uživatelům. Vzniklý klub bude pořádat různé akce pro rozšíření této zájmové aktivity.

Schválená dotace:  20 000 Kč

 

Název projektu: Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD

Popis projektu: V rámci projektu proběhne v průběhu dubna až prosince 2015 pět výtvarných dílen pro seniory pod vedením karvinských výtvarníků a umělců – Šárka Jurczková, Karin Křižková, Walter Taszek, Dita Maruscáková, Renata Filipová. Cílem projektu je umožnit seniorům vyplnit aktivně jejich volný čas pomocí arteterapie, umožnit jim zapojení do společenského dění. Arteterapie působí na seniory v rámci rozvoje jejich jemné motoriky a psychické stabilizace osobnosti. Působením regionálních umělců v arteterapeutických dílnách dochází u seniorů k prohloubení pocitu sounáležitosti se svým rodným městem a krajem.

Schválená dotace:  20 000 Kč