Menu

Projekty – 2014

Název projektu: Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, dotační program kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů

V rámci projektu proběhlo v průběhu května až listopadu 2013 pět výtvarných dílen pro seniory pod vedením karvinských výtvarníků a umělců (Renata Filipová, Jarka Rybová, Jitka Gřešková, Stanislav Filip, Ivo Haiezer).

 

Název projektu: Multikulturní aktivity Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Cílem projektu bylo rozšíření stávající knižní nabídky o novinky z okruhů zájmu studující mládeže a ostatních uživatelů knihovny a uspořádání výstav
tří regionálních umělců (příslušníků polské národnostní menšiny a umělce z Polska). Vystavovala se díla 3 výtvarníků – Zbigniewa Kubeczky, Oskara Pawlase a Moniky Milerské.

 

Název projektu: Literární setkávání v knihovně pro děti i seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Cílem projektu bylo umožnit žákům, studentům a veřejnosti seznámit se osobně se spisovateli, ilustrátory a významnými osobnostmi a zábavnou formou podpořit čtení, čtenářství i českou literaturu. V roce 2014 byly zorganizovány setkání a besedy se spisovatelkou Irenou Fuchsovou, Petrou Dvořákovou (Magnesia Litera), římskokatolickým knězem Zbigniewem Janem Czendlikem a spisovatelem a řezbářem Stanislavem Filipem.

 

Název projektu: Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Cílem projektu bylo poskytnout knihovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli a pro uživatele. V rámci projektu bude odborným lektorem zajištěna výuka MS Excel 2010 a MS PowerPoint v rozsahu 40 výukových hodin (20 hodin na každý program).

 

Název projektu: Přechod na formát MARC21 v AKS DAWINCI

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Veřejné ifnromační služny knihoven (VISK 3), Informační centra veřejných knihoven

Projekt pomáhá řešit přechod z formátu UNIMARC na MARC21 v automatizovaném knihovnickém systému DAWINCI (AKS DAWINCI). Formát MARC21 umožní Regionální knihovně Karviná lepší kompatibilitu se Souborným katalogem České republiky a s ostatními knihovnami ČR. Formát MARC21
je předstupněm k používání nových mezinárodně uznávaných katalogizačních pravidel RDA. Národní knihovna tato pravidla začne používat od 1. 1. 2015
a vědecké knihovny cca 6 měsíců po ní. Bez zajištění kompatibility se Souborným katalogem ČR nebude moci Regionální knihovna Karviná žádat o dotace
na MK ČR, Odboru umění, literatury a knihoven a nebude moci zasílat a stahovat data ze Souborného katalogu ČR.

 

Název projektu: 20. ročník Knižního jarmarku

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro radost

Projekt byl zaměřen na realizaci jedné z nejdůležitějších aktivit Regionální knihovny Karviná, 20. ročník Knižního jarmarku, který se bude konat v Karviné-Fryštátě 5. 9. 2014. Tato tradiční akce každý rok přiláká do centra města na Masarykovo náměstí okolo 3 000 návštěvníků a jejím hlavním cílem je prezentace Regionální knihovny jakožto moderní dynamické instituce, která připravuje v našem městě širokou nabídku aktivit, prezentace nabídky nových knih a možnost zakoupení velmi levných knih a časopisů z vyřazených fondů knihovny. Celodenní program byl doplněn kulturními vystoupeními a hrami pro děti i dospělé návštěvníky.

 

Název projektu: Dobrovolnictví v knihovně – Volunteering in the Library

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Erasmus+, Vzdělávací mobilita jednotlivců, Akce: Mobilita, Aktivita: Mobilita mládeže

Regionální knihovna Karviná v rámci projektu Cesta k městu získala akreditaci jako hostující, vysílající a koordinující organizace v rámci Evropské dobrovolné služby (dříve spadající pod program EU Mládež v akci, od 1. 1. 2014 se jedná o program Erasmus+). V rámci projektu knihovna na 12 měsíců přijala dobrovolnici z Polska Klaudii Węglorz, která vypomáhá při činnosti knihovny a z dotace je jí zajištěno kapesné, stravné, ubytování a jazykový kurz češtiny. Činnost Klaudie přispěje k podpoře mladých lidí, propagaci dobrovolnictví a k činnosti knihovny.

 

Evropská dobrovolná služba v rámci projektu Cesta k městu

Projekt „Cesta k městu“ je realizovaný statutárním městem Karviná v rámci programu „Mládež v akci“. Finanční prostředky na realizaci projektu zaměřeného na mládež získalo statutární město Karviná z Evropské komise.

V rámci projektu “Cesta k městu” realizuje Regionální knihovna Karviná aktivitu Evropská dobrovolná služba, díky níž přijíždí do knihovny na 20 týdnů dobrovolník ve věku 18-30 let.

6. 12. 2013 – 24. 4. 2014 svou dobrovolnickou činnost v knihovně vykonávala polská dobrovolnice – Aurelia Suchanek.

O svém působení v knihovně napsala Aurelia také článek pro časopis SOVA

 

Název projektu: Cesta k městu II, Dobrovolnické centrum

Poskytovatel účelové dotace: Statutární město Karviná v rámci projektu Cesta k městu II realizovaného v rámci evropského programu Mládež v akci

Účelová dotace byla využita na nákup vybavení Dobrovolnického centra (plátno, dataprojektor nebo ozvučovací technika).