Menu

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Důvod a způsob založení 

Knihovna jako základní knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje veřejné knihovnické a informační služby na základě všeobecného a rovného přístupu ke kulturním hodnotám a informacím v souladu se zákonem č. 257/2001  Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve  znění pozdějších předpisů, a přispívá tak ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně občanů. 

Zastupitelstvo města Karviné vydalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě svého usnesení č. 813 ze dne 23. 4. 2018 Zřizovací listinu příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace, která byla zřízena ke dni 7. 1. 1991 rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Karviná č. 10/91 ze dne 7. 1. 1991 a následně Dodatkem ke Zřizovací listině jež nabyl účinnosti dne 17. 9. 2018. 

 

Organizační struktura

RKK se člení na odborný útvar knihovnických a informačních služeb, střediska, oddělení  (pracoviště) a úseky zabezpečující správní, ekonomické, provozní a odborné knihovnicko-informační činnosti pro plnění hlavní strategie činnosti a funkce organizace.

Popis organizační struktury

 

 

Kontaktní spojení

Regionální knihovna Karviná
Centrum 2299/16
734 11  Karviná-Mizerov
Tel.: 596 348 301

E-mail: knihovna@rkka.cz
www.rkka.cz 

Bankovní spojení

Případné platby můžete poukázat na bankovní účet vedený u KB Karviná 19-3425740227/0100

 

Identifikační číslo organizace (IČ)

00306355

 

Daňové identifikační číslo

CZ00306355

 

Dokumenty:

Zřizovací listina, Dodatek č. 1

 

Žádosti o informace

Přijímá sekretariát RKK – viz informace o knihovně

 

Příjem žádostí a dalších podání

Osobní podání: v pracovní dny na sekretariátě RKK (7:00 – 15:30), Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, 2. patro nebo na oddělení pro dospělé čtenáře – beletrie (9:00 – 19:00), Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov, 2. patro. Knihovník sloužící v době podání žádosti zaeviduje  přijatou žádost a předá k vyřízení na sekretariát knihovny.  Požadovaná informace bude  poskytnuta do 15 dnů od přijetí či upřesnění žádosti.

Podání poštou či elektronicky: viz informace o knihovně

 

Opravné prostředky

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o  svobodném  přístupu k  informacím.

Případný opravný prostředek proti rozhodnutí RKK lze podat výhradně písemně na sekretariátě  RKK nebo na oddělení pro  dospělé čtenáře – beletrie v Karviné Mizerově, a to bez zvláštního  formuláře.

 

Formuláře

Žádost o poskytnutí informace

 

Popisy postupů 

Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace

 

Předpisy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy

Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích

Zákon č.46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně  některých dalších  zákonů  (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých  zákonů  (autorský zákon)

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad RKK – viz Zásady

 

Licenční smlouvy

Dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena

 

Výroční zprávy

Hodnocení činnosti RKK 2019

Hodnocení činnosti RKK 2018

Hodnocení činnosti RKK 2017

Hodnocení činnosti RKK 2016

Hodnocení činnosti RKK 2015

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2019

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2018

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2017

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2016

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2015

 

Výčet služeb RKK a podmínek, za kterých jsou poskytovány (včetně poplatků za některé služby), je uveden v Knihovním řádu, který je k dispozici na všech pobočkách RKK.