Menu

Knihovní řád – Závěrečná ustanovení

Čl. 28 Výjimky z Knihovního řádu

Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny.

 

Čl. 29 Přílohy Knihovního řádu

Nedílnou součástí KŘ je platný Ceník RKK a další dokumenty RKK.

 

 

Čl. 30 Účinnost Knihovního řádu

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 28. 5. 2018.

Tímto Knihovním řádem se ruší všechny předcházející.

Schválila:      Mgr. Markéta Kukrechtová, Ředitelka Regionální knihovny Karviná

Odsouhlasila: Ing. Martina Šrámková, MPA, Vedoucí odboru rozvoje Magistrátu města