Menu

Knihovní řád – základní ustanovení

Čl. 1 Právní zakotvení

V souladu se zřizovací listinou Regionální knihovny Karviná (dále jen RKK) č. 813 ze dne 23. 4. 2018, usnesením Rady města Karviné č. 4749 ze dne 28. 5. 2018 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. Knihovní zákon (dále jen KZ), vydávám tento Knihovní řád (dále jen KŘ).

Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

 • vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
 • zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
 • zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., který k vývozu předmětů kulturní hodnoty vyžaduje vydání osvědčení, že tyto předměty nejsou zapsanou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb.,
 • zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon),
 • vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku,
 • zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
 • vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
 • Obecné nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. A je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

 

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ.
Jsou to zejména:

a) výpůjční služby,

aa) půjčování v budově knihovny (do studoven a ve studovnách) – prezenční půjčování,

ab) půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování,

b) meziknihovní služby,

ba) meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,

bb) mezinárodní meziknihovní služby,

c) cirkulační služby,

d) reprografické a jiné kopírovací služby,

da) mikrofilmy, fotografické reprodukce, xerokopie a jiné druhy kopií,

e) informační služby,

ea) poradenská služba – informace o katalozích, databázích, fondech a využívání knihovny,

eb) bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší,

ec) lokačně-informační služba – zjišťování informací o dostupnosti fondů,

ed) přístup do bází dat lokálních i na síti,

ee) přístup na internet,

ef) konzultační služba,

f) elektronické služby,

g) propagační služby,

ga) novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu,

gb) vydávání seznamů větších celků knihovního fondu,

gc) pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí,

gd) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,

ge) vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.,

gf) www stránky knihovny,

gg) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele,

gh) audiovizuální programy,

h) speciální služby.

 

Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.

 

Knihovna účtuje poplatky za tyto služby: registrace uživatelů, reprografické služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) může být vyžádána i finanční záloha. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona.

 

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené platným Ceníkem RKK, který je přílohou tohoto KŘ.