Menu

Knihovní řád – Výpůjční řád

Čl. 9 Způsoby půjčování

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Donášková služba zdarma je určena všem registrovaným čtenářům, kteří nemohou navštěvovat knihovnu kvůli nemoci, věku a tělesnému postižení. Na základě telefonické nebo e-mailové domluvy jsou uživateli dokumenty dle jeho výběru doručeny na území města Karviné až domů.

 

Čl. 10 Rozhodnutí o půjčování

Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 9 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

  • aktuální čísla periodik,
  • dokumenty uložené v příruční knihovně a ve studovně,
  • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
  • jejichž půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
  • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 11 Počet půjčených svazků

Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno neomezené množství svazků, resp. položek.

V budově může mít uživatel současně vypůjčeno nebo rezervováno v jedné studovně neomezené množství svazků, resp. položek.

 

Čl. 12 Postupy při půjčování

Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému. Převzetí dokumentu v hodnotě stanovené v Ceníku RKK je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení.

Vynesení kterékoliv knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu ve výpůjčním protokolu je pokládáno za zcizení.

Z důvodu lepší ochrany dokumentů může knihovník požadovat zálohu na vypůjčené dokumenty do výše 100 % pořizovací ceny.

Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně, písemně, telefonicky.

Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

 

Čl. 13 Postupy při rezervaci a objednávkách

Dostupný dokument z fondu RKK si může uživatel objednat telefonicky, emailem, přes on-line veřejně přístupný knihovní katalog (Online public access catalog, dále jen OPAC).

Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci e-mailem, telefonicky. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Objednané a rezervované dokumenty je čtenář povinen vyzvednout do 5 pracovních dnů od oznámení.

 

Čl. 14 Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je zpravidla jeden měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 15 Vrácení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 18 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Nového občanského zákoníku o půjčování věcí.

Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení a upomínku dle platného ceníku RKK.

Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 19 Práva a povinnosti uživatelů v půjčovnách a studovnách

Uživatel má právo užívat v půjčovnách a studovnách volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy.

Uživatel je povinen knihovníkovi předložit všechny použité a studované dokumenty k řádné evidenci prezenčních výpůjček.

Uživatel má právo vypůjčit si do půjčoven a studoven dokumenty, vypůjčené z fondů jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní služby. Uživatel může studovat v půjčovnách a studovnách dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce.

 

Čl. 20 Přístup do studoven

Přístup do studoven knihovny je povolen na průkaz uživatele.

Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. v šatně knihovny (viz Čl. 5, bod 4.).

Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovnách tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny vyvěšenými ve studovnách i pokyny pracovníků knihovny.

Uživatelé mohou ve studovnách používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studoven se nesmějí vnášet potraviny.

Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka knihovny.

 

Čl. 21 Obsazování míst ve studovnách

Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo; pokud mu bylo místo stanoveno pracovníkem knihovny, je povinen toto přidělení dodržet. Uživatel, který studuje dokumenty z knihovního fondu knihovny, má nárok na přednostní přidělení místa.

Jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa. Stejně není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele, nebo se vzdálil na dobu delší, než stanoví oznámení ve studovně.

 

Čl. 22 Meziknihovní služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR a RKK.

 

Čl. 23 Reprografické a jiné kopírovací služby

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona).

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.