Menu

Knihovní řád – Uživatelé knihovnických, informačních a elektronických služeb

Čl. 4 Registrace uživatele

Registrovaný uživatel knihovny je takový uživatel, který vstoupil s knihovnou do smluvního vztahu, v jehož rámci mu knihovna umožňuje využívat nabízené služby. Registrovaným uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. Za osobu mladší 16 let uzavírá smlouvu o poskytování knihovnických a informačních služeb její zákonný zástupce, tzn. podepíše přihlášku.

 

Uživatel knihovny je každý, kdo v daném okamžiku a jakýmkoliv způsobem využívá data nebo jiné specializované služby poskytované RKK. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách poboček RKK.

 

Uhrazení registračního poplatku je povinná, pokud chce využívat služby knihovny, které jsou poskytovány adresně (absenční a prezenční výpůjčky dokumentů, objednávky a rezervace dokumentů, výpůjčky z jiných knihoven, e-Výpůjčky, přístup do vybraných elektronických zdrojů).

 

Vybrané kategorie uživatelů jsou povinny zaplatit vždy příslušný registrační poplatek ihned (viz. Ceník RKK). Je-li žadatel o registraci starší 70 let s trvalým pobytem v Karviné, uhradit registrační poplatek nemusí. Studenti mají nárok na zlevněnou registraci po předložení platného studentského průkazu, důchodci po předložení Rozhodnutí o přiznání důchodu. Je-li žadatel o registraci držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP-P má nárok na zvýhodněnou registraci. Je však nutno, aby při registraci předložil zmíněné průkazy nebo příslušné lékařské potvrzení. Při registraci obdrží uživatel průkaz, kterým se prokazuje při každé návštěvě knihovny. Uživatel může s platným průkazem navštěvovat všechny knihovny RKK na území města Karviné. Průkaz je nepřenosný a může jej využívat pouze osoba, jejíž osobní údaje jsou uvedeny na průkazu. Uživatel zodpovídá za každé jeho zneužití.

 

Při registraci v kategorii „rodinná registrace“ je povinen uživatel předložit u člena rodiny, jež je studentem denního studia, jeho studentský průkaz a prokázat totožné místo bydliště jako rodič. Za studenta je považována osoba do 26 let včetně.

 

Výjimku osvobození od placení registračního poplatku tvoří seznam pracovníků statutárního města Karviná, který je přílohou tohoto Knihovního řádu RKK, a dále zaměstnanci RKK a jejich děti do 16 let věku.

 

Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů RKK, které je přílohou KŘ.

 

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Uživatelé jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek a chovat se ohleduplně k ostatním uživatelům. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb.Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek. V knihovně není dovoleno kouřit, v půjčovnách není dovoleno konzumovat potraviny ani nápoje vyjma nápojů v uzavíratelných lahvích.

Vstup do knihovny není povolen se zvířaty (s výjimkou vodících psů pro nevidomé).

 

Uživatel je povinen oznámit knihovně neprodleně všechny změny v údajích, které jsou evidovány na přihlášce uživatele.

 

Uživatel je povinen tam, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky, odložit svrchní oděv (svrchníky, bundy, pláště, příruční zavazadla apod.), osobní doklady, peníze a cenné věci si ponechává u sebe. Za věci odložené mimo určené prostory knihovna neodpovídá. (viz Čl. 20, bod 2.) Pravidla pro využívání šatny jsou uvedena v Příloze č. 6 tohoto KŘ.

 

Jestliže uživatel nedodržuje tento KŘ, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

 

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníkovi knihovny.

 

Registrovaným uživatelem přestává být:

a) kdo si neobnoví registraci a nezaplatí příslušné registrační poplatky v průběhu kalendářního roku,

b) kdo poškodí nebo nevrátí vypůjčené knihovní jednotky nebo jinak způsobí knihovně škodu a nenahradí ji,

c) kdo vážně poruší nebo soustavně nedodržuje knihovní řád.

 

Čl. 6 Pokyny pro uživatele elektronických služeb (ES)

Služby poskytované prostřednictvím uživatelských kont:

a) služby jsou zpravidla objednávány www formulářem z uživatelského konta.

b) výpůjčky nebo kopie – uživatel ES si objedná prostřednictvím www formuláře přístupného ze svého uživatelského konta výpůjčky nebo kopie dokumentů získaných z jiných knihoven a institucí prostřednictvím meziknihovních služeb,

c) výpůjčky nebo kopie ze zahraničí – uživatel ES si objedná prostřednictvím www formuláře přístupného ze svého uživatelského konta výpůjčky nebo kopie dokumentů získaných ze zahraničních knihoven a institucí prostřednictvím meziknihovních služeb,

d) rezervace dokumentů – uživatel ES si rezervuje prostřednictvím www formuláře přístupného ze svého uživatelského konta výpůjčky dokumentů, jejíž žádný exemplář není právě k dispozici,

e) objednávka dokumentů – uživatel ES si objedná prostřednictvím www formuláře přístupného ze svého uživatelského konta výpůjčky dokumentů, které nejsou umístěny ve volných výběrech v půjčovnách, ale ve skladech,

f) prodlužování výpůjček – uživatel ES si prodlouží prostřednictvím www formuláře přístupného ze svého uživatelského konta výpůjčky dokumentů, které nejsou požadovány jiným uživatelem,

g) po vyřízení požadované služby uživatel ES uhradí stanovený poplatek v hotovosti,

h) všechna takto získaná data může uživatel ES využívat pouze pro vlastní potřebu v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

 

Práva a povinnosti knihovny:

a) knihovna vyvine odpovídající úsilí, aby v řádném termínu elektronickou službu zajistila. Nebude-li schopna službu poskytnout ve stanoveném termínu, uživatele včas informuje,

b) vznikne-li důvodné podezření ze zneužití elektronických služeb, vyvine knihovna odpovídající úsilí, aby dalšímu zneužívání neprodleně zabránila. Knihovna nenese žádnou odpovědnost za případné finanční ztráty uživatele a může uživateli pozastavit možnost využívání služeb bez nároku na odškodnění až do doby, kdy bude obnoven stav odpovídající těmto podmínkám. Knihovna je v těchto případech oprávněna žádat náhradu takto vzniklých nákladů (např. manipulační poplatky) a v závažných případech může odmítnout žádost o znovuzřízení elektronických služeb.

 

Práva a povinnosti uživatele elektronických služeb:

a) uživatel se zavazuje, že neposkytne své přístupové jméno a heslo k elektronickým službám třetí osobě. Poruší-li tento zákaz, odpovídá za veškerou škodu, která tímto vznikne,

b) uživatel ES se zavazuje nakládat s daty získanými prostřednictvím služeb knihovny v souladu s autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů). Uživatel nedostává žádná užívací práva kromě nevýlučného oprávnění nakládat se získanými informacemi pouze pro vlastní osobní potřebu,

c) uživatel ES nese výlučnou odpovědnost za porušení autorského zákona a je si vědom všech možných důsledků takového protiprávního jednání,

d) uživatel ES je oprávněn reklamovat poskytnutou službu, pokud nedojde k plnění v požadované kvalitě, rozsahu a stanovené lhůtě. Knihovna je povinna za reklamovanou službu vrátit finanční částku, která byla již uhrazena.

 

Čl. 7 Pokyny pro používání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

Provoz počítačové sítě knihovny může být omezen, nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby, případně z jiných závažných důvodů.

Provoz počítačové sítě knihovny je plně monitorován a záznamu z tohoto procesu může být použito k prokázání porušení provozního řádu.

Internet může v knihovně používat každý návštěvník starší 16 let, děti do 16 let musí mít písemný souhlas rodičů.

Uživatel s platným průkazem může využít po dobu až jedné hodiny denně volný počítač s přístupem k internetu. RKK si vyhrazuje právo určit v případě zvýšeného zájmu časový limit pro využití výpočetní techniky. U stanice mohou pracovat nejvýše 2 osoby.

RKK nenese odpovědnost za případné škody způsobené selháním hardwaru nebo softwaru, vzniklé v souvislosti s užíváním výpočetní techniky RKK a za nefunkčnost webů třetích stran z důvodu nekompatibility s instalovaným prohlížečem.

Dostupnost internetových služeb, které vyžadují instalaci dodatečného softwaru, nemůže být nárokována.

Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka. Pokud uživatel poruší jakákoliv výše uvedená ustanovení, bude mu ukončen přístup k internetu.

 

Čl. 8 Komunikace s uživatelem

RKK bude uživatele informovat:

a) o nabízených službách a jejich změnách,

b) o porušení závazků uživatele vůči knihovně,

c) o provozních změnách RKK,

d) o službách vyžádaných uživatelem.

Uživatel bude RKK informovat:

a) o změnách v kontaktních údajích uživatele (adresa, telefon apod.),

b) o případných problémech, které mohou znemožnit dodržení závazků k RKK,

c) o objednávaných službách.

Při komunikaci s RKK lze využít následujících způsobů komunikace: osobní kontakt, telefon, písemné informační sdělení, písemně (poštou), SMS, e-mail.

Uživatel si zvolí preferovaný způsob komunikace, který bude RKK používat, pokud není pro určitý účel určen jiný způsob (např. doporučený dopis).